Dheenee Dharus :: Noorul-islam.NET :: الأصول الثلاثة އާންމު ދަރުސް  

الأصول الثلاثة އާންމު ދަރުސް

އައްޝައިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ނައިފަރު)

 

 3063

މުސްލިމަކަށް ވުމަށްފަހު އިންސާނާއަށް އެނގެންޖެހޭ ތިން އުސޫލްގެ ވާހަކަ. މިތިން އުސޫލް އެނގެން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ، ކަށްވަޅުގެ ސުވާލުތައް އެކުލެވިގެން ވަނީ ވެސް މިއުސޫލްތަކުގެ މައްޗަށް.

ނައިފަރު

1:18:17 

35.8މބ