Dheenee Dharus :: Noorul-islam.NET :: އެންމެ ހިތްހެވީ މަގޭ މަންމައާއި ބައްޕައޭ  

އެންމެ ހިތްހެވީ މަގޭ މަންމައާއި ބައްޕައޭ

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

 

 2328

އެންމެ ހިތްހެވީ މަގޭ މަންމައާއި ބައްޕައޭ. މިއީ 28 ނޮވެމްބަރ 2014 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލް ގޯތިތެރޭ ބޭއްވުނު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލްގެ ދަރުސެވެ. މި ދަރުސްގައި މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ ވާހަކަ ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފޭދޫ ސްކޫލް (އައްޑޫސިޓީ)

1 ގަޑި 5 މިނެޓް 

11.2 މެގަބައިޓް