Dheenee Dharus :: Noorul-islam.NET :: އެޕްރީލް ފޫލް ( ދޮގު ހެދުމުގެ ޙަރާމްކަން )  

އެޕްރީލް ފޫލް ( ދޮގު ހެދުމުގެ ޙަރާމްކަން )

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

 

 2764

އެޕްރީލް ފޫލްގެ ނަމުގައި ދޮގު ހެދުމަށް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން. އަދި ދޮގު ހެދުމުގެ ޙަރާމްކަން. ދޮގު ހެދުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަ ޙާލަތުތައް

ސ.ހިތަދޫ

25 މިނެޓު 00 ސިކުންތު 

4.29 މެގަބައިޓް